Home page > Posádkové cvičiště

Posádkové cvičiště

Dne 1. ledna 2016 bude zrušen vojenský újezd Brdy. Ministerstvo obrany připravilo ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Brdy a státním podnikem Vojenské lesy a statky souhrn nejdůležitějších informací k budoucímu režimu v této lokalitě.

Území bude rozděleno na kraj Středočeský a kraj Plzeňský, konkrétně mezi okresy Příbram, Beroun, Rokycany, Plzeň – jih.

Území zůstává v majetku České republiky – Ministerstva obrany, s právem hospodaření zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem.

Bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům). Tato oblast, včetně dalších uzavřených vojenských areálů, bude označena informační cedulí s upozorněním na trvalý zákaz vstupu.

Plocha, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista nebo bude uzavřena z jiného důvodu, bude označena cedulí se zákazem vstupu.

Výkon státní správy na tomto území a jiné správní činnosti podle katastrálního rozdělení budou vykonávat zejména pověřené obce s rozšířenou působností - Příbram, Hořovice, Rokycany a Blovice. Dále Městys Jince, Město Rožmitál pod Třemšínem a Spálené Poříčí jako stavební úřady. Dotčeným lesním úřadem bude Vojenský lesní úřad v Praze, orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Brdy. Kompetentním stavebním úřadem v uzavřených vojenských areálech bude Vojenský stavební úřad se sídlem v Praze pro kraj Středočeský a Vojenský stavební úřad v Českých Budějovicích pro kraj Plzeňský.

Výjimku ze zákazu vjezdu do CHKO Brdy vydává VLS

Území se stane součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy. Současně zůstává územím ODOS (objekt důležitý pro obranu státu) a CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy bude zakázán, přístupové komunikace budou označeny dopravní značkou zákaz vjezdu.

Výjimku ze zákazu vjezdu můžou udělit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Jincích.

Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů.

Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné stezky) bude zahájeno v roce 2016, s ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. prosinci 2017.

Hranice CHKO Brdy budou označeny státním znakem ČR a označením CHKO Brdy a na hlavních vstupech informačními tabulemi. Dokončení informačních tabulí se předpokládá v souladu s konečným označením turistické infrastruktury.


Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (AOPK ČR - Správa CHKO Brdy):

a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,

b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,

c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,

d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,

e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,

f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,

g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,

i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo

j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).

 

Detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Brdy budou sídlit v Jincích, Příbrami a Spáleném Poříčí.

Všechny informace o CHKO Brdy včetně jejich aktualizace budou dostupné na webových stránkách Správy CHKO Brdy (http://brdy.ochranaprirody.cz/) nebo na webových stánkách Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (http://www.vls.cz/).

Autor: redakce www.army.cz.

Oznámení

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů).

Na základě rozkazu velitele VÚ 7935 Jince - Vojenský újezd Brdy (čj. 186/1/2015-7935) ze dne 30. září 2015 bylo dnem 1. ledna 2016 zřízeno posádkové cvičiště 13. dělostřeleckého pluku s historickým názvem „VÝCVIKOVÝ TÁBOR JINCE“.

Cvičiště je tvořeno výcvikovými zařízeními (VZ, VŠZ) se soubory střelnic, cvičišť, ubytovacích objektů vojsk, tankových cest, pozemních komunikací, ostatních účelových zařízení a pozemků nacházejících se v uzavřeném prostoru cvičiště, které je vymezeno účelovou komunikací OHRAZENICE - háj. Krejčovka - háj. Na hlíně - Zájezdek -U paní Lídy  - OBECNICE - a po hranici bývalého vojenského újezdu okolo kasáren zpět do OHRAZENIC.

A dále mimo něj: VŠZ Valdek, letiště Hejlák, tábořiště Křešín, prostor palebných postavení Felbabka, Podluhy, Sýkorka - pravá (Mařena), Krejčovka a řidičské cvičiště Hrachoviště.

Nahoru